September 25, 2005 - Miika Sallinen

Otsoni-injektiot kaularangan välilevytyrän hoidossa

Otsoni-injektioita on menestyksellisesti käytetty välilevytyrän hoidossa. Tähän mennessä ilmestyneet tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet lähinnä alaselän kipuihin eli lantiorangan ongelmiin. Viime keväänä Acta Neurochirurgica Supplement -sarjassa ilmestyi ensimmäinen kattava tutkimus, jossa oli tutkittu vastaavaa injektiomenetelmää myös kaularangan välilevytyrään.

Tätä kansainvälistä tutkimuksta (Alexandre ym. 2005) oli suoritettu vuosien 1997-2003 välillä, ja siihen osallistui yhteensä 252 potilasta. Potilaat olivat keskimäärin 38-vuotiaita, ja kaikilla heillä oli välilevytyrä kaularangan alueella. Kaikkiaan 67 potilaalla oli oireita useammassa kuin yhdessä välilevyssä. Sellaisia potilaita, joilla havaittiin selkäytimen ahtaumaa kaularangan alueella, välilevyn rikkoutumsprosessi oli kehittymässä tai poikkeavia ostefyyttieja eli luu-ulokkeita oli kehittynyt, ei huolittu mukaan. Potilaat olivat aiemmin saaneet sekä fyysistä kuntoutusta että lääkehoitoa, mutta tila ei ollut kohentunut. Tutkijat halusivatkin kokeilla, voisiko ongelman ratkaista ilman kirurgiaa, mutta vähentämällä silti lääkitystä. Vaihtoehtona he päättivät kokeilla otsoni-injektioita, joiden aikana kaikki lääkitys mukaan lukien eri steroidit kiellettiin.

Hoito annettiin kahdenlaisina injektioina. Ensiksi suoritettiin injektio välilevyn sisään. Tämä injektio suoritettiin radiologisten kuvauslaitteiden kanssa, joilla voitiin reaaliajassa seurata neulan etenemistä. Tässä injektiossa käytettiin 2-3 ml happi/otsonikaasua, jonka otsonipitoisuus oli 20 µg/ml. Tämän jälkeen suoritettiin yhteensä viisi paravertebraalista eli nikaman viereen annettua injektiota lihaksiin oirealueen molemmille puolille. Tässä käytettiin 20 ml:n injektioita, joiden otsonipitoisuus oli 10 µg/ml.

Tulokset olivat kokonaisuudessaan erinomaisia. 252 potilaasta kaikki kipuoireet katosivat 200 potilaalta ja 25 potilaalla ne vähenivät selvästi. Ainoastaan 27 potilaaseen (10,7 %) hoitovaikutus oli riittämätön. Sensoriset toimintahäiriöt katosivat 197 potilaalta ja 42 potilaan tila koheni. Ainoastaan 13 potilaalla (5,1 %) ei havaittu muutosta. Ennen hoitoja eriasteisia motorisia toimintahäiriöitä esiintyi 199 potilaalla. Hoitojakson jälkeen 252 potilaan kokonaisjoukosta näitä oireita ei havaittu 156 potilaalla. 54 potilaalla ne olivat vähentyneet osittain ja ainoastaan 34 potilaalla hoitotulos oli riittämätön. Tämä tarkoittaa positiivista tulosta kaikkiaan 83,3 %:lla tapauksista. Niillä potilailla, joilla oli oireita useammassa välilevyssä, saatiin aivan samanlaisia tuloksia.

Seitsemän kuukautta hoidon jälkeen sadalla potilaalla (39,6 %) havaittiin välilevytyrän koon pienentyneen merkittävästi. Tämä ei kuitenkaan korreloinut positiivisten kliinisten oireiden kanssa, jotka paranivat selvästi suuremmalla joukolla.

On selvää, että otsoni-injektioilla oli merkittävä kipua lievittävä vaikutus. Tutkijat olettivat että otsoni stimuloi antioksidanttivastetta aiheuttaen hapettumispelkistymisreaktioiden tasapainottumisen ja liiallisen asidoosin (happamuustilan) neutralisoitumisen. Otsoni myös näyttää lisäävän ATP-synteesiä ja parantavan kalsiumionien takaisinottoa ja vähentäen täten turvotusta. Vaikka biokemiallisia mekanismeja ei täysin tunnetakaan, vahva kliininen todistusaineisto osoittaa, että vaikutus on dramaattinen ja pitkäkestoinen. Tutkimus päättyykin seuraaviin sanoihin:

“Tämä hoitomuoto on hyödyllinen niille, jotka eivät vastaa fyysiseen terapiaan tai perinteiseen kiputerapiaan. Se on viimeinen vaihtoehto ennen kuin tehdään päätös avoimesta leikkauksesta. Useimmat näistä potilaista eivät enää tarvitse leikkausta, sillä otsoni otsoni toimii suoraan eliminoiden kliiniset oireet. Lääkärin päämääränä on ratkaista kliiniset oireet eikä korjata rakenteellisia kohtia, joita havaitaan radiologisissa kuvauksissa. Tämä tekniikka on yksinkertainen, riskitön ja se tarjoaa potilaalle vaihtoehdon epämukavalle leikkaukselle ja siitä syntyville mahdollisille riskeille.”

Viite:

Alexandre, A.; L. Coró; A. Azuelos; H. Salgado; M. Murga; F. Marin & H. Giocoli, Intradiscal injection of oxygen-ozone gas mixture for treatment of cervical disc herniations. Acta Neurochirurgica Supplement 92: 79-82, 2005. (abstract)